Strona startowa


Kilka słów o nas
Nasza oferta
Regulamin komisu
Kontakt


Antyki
AGD
Budownictwo
Elektronika
Meble
Motoryzacja
Multimedia
Muzyka
Narzędzia
Odzież
Ogród
RTV
Sport
Wyposażenie
Zabawki
Pozostałe


Przydatne adresy

Wałecka TVREGULAMIN KOMISU

Komitent - właściciel wstawianego przedmiotu
Komisant - właściciel komisu przyjmującego przedmiot do sprzedaży

1. Maksymalny okres pozostawienia przedmiotu w sprzedaży wynosi jeden rok z tym, że po upływie drugiego m-ca ustalona cena przy przyjęciu przedmiotu ulega obniżeniu o 10%, po upływie kolejnych miesięcy o 5 %.

2. Umowę komisu rozwiązuje się, jeśli przedmiot nie zostanie sprzedany w ciągu jednego roku. Komitent obowiązany jest wówczas przedmiot odebrać bez uprzedniego wezwania Komisanta.

3. W przypadku wycofania przez Komitenta przedmiotu przyjętego do sprzedaży komisowej - Komitent winien zapłacić karę umowną w wysokości 5% ceny netto, bez względu na okres pozostawienia towaru w komisie.

4. Komisant ma prawo żądać prowizji, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących Komitenta.

5. W razie nie zgłoszenia się Komitenta po odbiór nie sprzedanego przedmiotu po upływie roku od daty przyjęcia do sprzedaży, należy wezwać komitenta listem do odbioru przedmiotu w ciągu 14 dni uprzedzając go, że po tym terminie przedmiot będzie sprzedany w drodze licytacji, a jeśli nikt go nie zakupi, to zostanie wycofany z ewidencji stanu komisowego i wyzłomowany (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony).

6. W przypadku jeśli Komitent nie zawiadomił Komisanta o zmianie adresu zamieszkania, pisma będą wysłane przez Komisanta listem na adres podany przy zawarciu umowy i po zwróceniu go przez pocztę z adnotacją, że adresat pod wskazanym adresem nie mieszka, pismo uważa się za doręczone.

7. W przypadku utraty pokwitowania lub potwierdzenia zawarcia umowy Komitent może otrzymać zwrot przedmiotu złożonego do sprzedaży komisowej lub wypłatę należności tylko za okazaniem dowodu tożsamości, po złożeniu przez niego oświadczenia na piśmie o utracie pokwitowania i stwierdzenia odbioru przedmiotu lub należności za sprzedany przedmiot.

8. Prowizja za sprzedaż jest ustalona między Komisantem, a kupującym.

9. Komitent zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zatajenia ukrytych wad fizycznych i prawnych przez Komitenta i nie podania ich do wiadomości Komisantowi w formie pisemnej lub ustnej i wystąpienia w/w wad Komitent zobowiązany jest do naprawienia wady, zwrotu ceny za wypłacony towar, jeżeli naprawa jest niemożliwa - wycofania towaru z komisu.

10. Przyjęcie towaru w komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem a Komitentem. Przy podpisaniu umowy wymagany jest od osób fizycznych dowód tożsamości. Od podmiotów gospodarczych zaświadczenie o działalności gospodarczej i decyzja nadania NIP.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o sprzedaży komisowej.


REGULAMIN KOMISU

REGULAMIN KOMISU

REGULAMIN KOMISU

REGULAMIN KOMISU

REGULAMIN KOMISU

REGULAMIN KOMISU


komis WałczSzukaj firmę Pojezierze Wałeckie


  • Wybrane oferty

Szafa sosnowa ©KOMTAD.pl


Radio antyk  Philips ©KOMTAD.pl


Fotel 1 osobowy nie rozkładany ©KOMTAD.pl


Piła spalinowa Makita DCS 400 ©KOMTAD.pl  • Godne polecenia